Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Numer projektu: RPLD.02.03.01

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego procesu droga do sukcesu. Innowacyjny proces barwienia tekstyliów z włókien celulozowych w oparciu o zautomatyzowany zamknięty obieg solanki”

Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j.

Tytuł osi i działania, z którego został dofinansowany projekt: Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie: II.3.1: Innowacje w MŚP

Okres realizacji projektu: 02-2013 – 12-2013

Wartość projektu: 8 282 391,45 PLN

Dofinansowanie z UE: 3 067 649,27 PLN

Zapytania ofertowe:

Etap 1:

Etap 2:

Etap 3:

Etap 4:

Etap 5:

Etap 6: