OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WEDŁUG RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA NIP 7272720924, UL. ADAMA MICKIEWICZA 29, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Joannę Bonowicz-Bednarek, z którym możesz się skontaktować pod adresem: iod@farbiarniabilinski.pl
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obsługi procesu zamówienia, działań marketingowych na podstawie udzielonej zgody oraz do kontaktu handlowego.
  Dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub w prawnie uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu kontaktu, odpowiadaniu na zapytania, udzielaniu informacji, a także w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną.
 3. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych są uzależnione od celu, w jakim się z nami kontaktujesz, oraz od tego, w jakiej pozostajemy relacji, zazwyczaj obejmują: numer telefonu, adres, nazwę, imię, nazwisko, funkcję (osoba reprezentująca lub decyzyjna) i email; zależy nam na tym, by za każdym razem wykorzystywać wyłącznie te dane, które są niezbędne.
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy, w tym nasza obsługa informatyczna, księgowa, prawna oraz podmioty współpracujące z nami, a także podmioty uprawnione do otrzymywania informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji obsługi procesu zamówienia, działań marketingowych oraz do kontaktu w celach marketingowych, lub czasu niezbędnego w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, a jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody.
 7. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając mail na adres iod@farbiarniabilinski.pl, przy czym zrealizujemy te prawa na zasadach określonych przez RODO.
 8. Gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obsługi procesu zamówienia, prowadzenia działań marketingowych oraz kontaktu.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLIENCI

 1. Nawiązywanie relacji handlowych – sprzedaż

Podstawa prawna – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usług. Okres retencji: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia.

 1. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

Podstawa prawna – przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Okres retencji: do momentu rozwiązania umowy.

 1. Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

Podstawa prawna – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy. Okres retencji: rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku.

 1. Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej

Podstawa prawna – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków. Okres retencji: 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego.

 1. Ściąganie należności

Podstawa prawna – przetwarzanie niezbędne jest  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowej. Okres retencji: do momentu pełnego rozliczenia

 1. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy. Okres retencji: 6 lat od zakończenia współpracy.

 1. Marketing usług własnych

Podstawa prawna – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy. Okres retencji: 2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu.

KONTRAHENCI

 1. Nawiązywanie relacji handlowych – sprzedaż z podmiotem, którego reprezentuje dana osoba

Podstawa prawna – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usług. Okres retencji: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia.

 1. Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

Podstawa prawna – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy. Okres retencji: rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku.

 1. Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej

Podstawa prawna – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków. Okres retencji: 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego.

 1. Ściąganie należności

Podstawa prawna – przetwarzanie niezbędne jest  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowej. Okres retencji: do momentu pełnego rozliczenia.

 1. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

Podstawa prawna – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy. Okres retencji: 6 lat od zakończenia współpracy.

KORESPONDENCJA

 1. Rejestracja  korespondencji i udzielanie odpowiedzi

Podstawa prawna – niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi. Okres retencji: 10 lat od nadania lub odebrania korespondencji.

 1. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

Podstawa prawna – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy. Okres retencji: 6 lat od zakończenia współpracy

STRONA INTERNETOWA

 1. Korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania

Podstawa prawna – niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na prowadzeniu strony internetowej. Okres retencji: 2 lata od ostatnich odwiedzin strony.

 1. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

Podstawa prawna – dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. Okres retencji: 6 lat od zakończenia współpracy.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI – informacja dla kandydatów 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji  jest ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA NIP 7272720924, UL. MICKIEWICZA 29, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem: iod@farbiarniabilinski.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które dostarczasz pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych,  masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazisz na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat.
 6. Masz prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO
 7. W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.
 8. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie przez Ciebie do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, bez ich  przetwarzania nie byłoby możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

I. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Włókienniczym Biliński spółka jawna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Adama Mickiewicza 29
II. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików, co zawarte zostało w § 12.

I. Polityka Prywatności

§ 1. Definicje

• Serwis – serwis internetowy działający pod adresem farbiarniabilinski.pl
• Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
• Administrator – Zakład Włókienniczy Biliński spółka jawna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Adama Mickiewicza 29 jako firma prowadząca stronę oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
• Użytkownik – osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
• Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
• Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2. Administrator, dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Zakład Włókienniczy Biliński spółka jawna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Adama Mickiewicza 29
Jakiekolwiek pytania z zakresu ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail iod@farbiarniabilinski.pl lub adres siedziby Administratora.

§ 3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obwiązującymi – w obszarze ochrony danych osobowych – regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów Spółka Zakład Włókienniczy Biliński spółka jawna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Adama Mickiewicza 29 wprowadziła w swojej organizacji politykę ochrony danych i inne dokumenty, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO.

Spółka Zakład Włókienniczy Biliński spółka jawna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Mickiewicza 29 pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:
• realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy świadczenia usług i sprzedaży produktów
• obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań wynikających z ustaw dotyczących świadczonych usług i sprzedaży;
• realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie przekazane za kontaktu telefonicznego bądź poprzez wiadomość elektroniczną oraz w związku z działalnością prowadzoną w social media)

Spółka Zakład Włókienniczy Biliński spółka jawna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Adama Mickiewicza 29 chroni dane osobowe, stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego.

Spółka Zakład Włókienniczy Biliński spółka jawna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Adama Mickiewicza 29 zapewnia przejrzystość przetwarzania danych:
– informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązana,
– dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Spółka zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, Spółka poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Spółka Zakład Włókienniczy Biliński spółka jawna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Adama Mickiewicza 29 podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Spółki.

Spółka prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

§ 4. Social media

Spółka Zakład Włókienniczy Biliński spółka jawna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Adama Mickiewicza 29 posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

§ 5. Odbiorcy danych, prawa osób których dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: firmy wysyłkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy wspomagające, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zgody na działania promocyjne. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

II. Polityka cookies

Poniżej Użytkownik może uzyskać informacje o różnych celach, dla których używamy cookies, oraz udzielić i cofnąć zgody. W każdym czasie może zmienić te ustawienia, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała). Ważnym jest, że Użytkownik może też skorzystać z ustawień swojej przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta.

§ 6. Rodzaje Cookies

• Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
• Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
• Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
• Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
• Cookies niezbędne – cookies konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje (np. logowanie, koszyk zakupów) i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Twojej zgody i są one domyślnie zapisywane na Twoim urządzeniu. Są one aktywne przez czas Twojej wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Możesz zablokować te cookies za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.
• Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas, na podstawie Twojej zgody. Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają Cię bezpośrednio zidentyfikować. Zbierane informacje dotyczą m.in. Twojego urządzenia, przeglądarki, przybliżonej lokalizacji i tego, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedzasz serwis, które strony przeglądasz i jak długo, czy już wcześniej byłeś/-aś w naszym serwisie). Dla dodatkowej ochrony prywatności włączyliśmy anonimizację adresów IP. (https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl)

§ 7. Bezpieczeństwo

• Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
• Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

§ 8. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

• Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
• Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
• Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

§ 9. Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookies.

§ 10. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis

• Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała)
• Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronach:
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari
• Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.
• Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 11. Wymagania Serwisu

• Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
• Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§ 12. Okres funkcjonowania plików Cookies oraz określenie, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeśli odbywa się to w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub jeśli dane osobowe są ujawniane lub przekazywane stronom trzecim, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to miało na celu: realizację naszych (przed-)umownych zobowiązań, na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem uwarunkowań prawnych lub postanowień umownych, przetwarzamy lub przesyłamy dane osobowe w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są przesłanki i poziom bezpieczeństwa  określone w art. 44-47 RODO.  Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na przykład na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane ustanowienie poziomu ochrony danych równoważnego z UE lub zgodności z oficjalnie uznanymi szczególnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

Dlatego Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP Użytkownika może trafić na serwer Google do USA.

Oprócz Google Analitics po stronie klienta funkcjonuje cookie_nottice_accepted zapisujące informację czy użytkownik zaakceptował ciasteczka, którego okres ważności wynosi 30 dni.

§ 13. Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookies

• Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies
• Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.
• Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.