Zakład Włókienniczy Biliński Sp. J z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim informuje, że otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Kwota przyznanej pomocy wyniosła 1 105 839 PLN.

Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Bazuje on na opublikowanych przez Komisję Europejską zaktualizowanych „Tymczasowych kryzysowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”. Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota dofinansowania będzie miała istotny udział w kosztach rozbudowy systemu odnawialnych źródeł energii, polegającym na zwiększeniu mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych do blisko 1000 kWh. Podejmowane działania mają na celu dywersyfikację źródeł energii z uwagi na jej rosnące koszty, które przekładają się na bezpieczeństwo finansowe oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Rozbudowa systemu pozwoli również na zmniejszenie ilości CO2 przypadającej na każdy wyprodukowany kilogram wyrobu włókienniczego.