Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

Numer projektu: WND-RPLD-03.02.00-00-119/11

Tytuł projektu: “Zakup ciągu do reaktywnego druku cyfrowego wysokiej rozdzielczości z wprowadzeniem nowych usług.”

Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j.

Tytuł osi i działania, z którego został dofinansowany projekt: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 3 271 800,00 PLN

Dofinansowanie z RPO WŁ: 1 499 974 PLN

W tym dofinansowanie z EFRR: 1 274 977,90 PLN

Opis projektu: W wyniku realizacji projektu w firmie wnioskodawcy wdrożone zostaną nowe usługi wykończania tkanin oraz usługi wiedzo chłonnej w zakresie analiz i badań przemysłowych technologii wykończenia tkanin i dzianin.

Przedmiotem projektu jest inwestycja w zakresie zastosowania innowacyjnej technologii druku cyfrowego oraz powiązanej z nią procesowo technologii parowania.

Okres realizacji projektu: 03-2012 – 03-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zasady udzielania zamówień

Zapytania ofertowe:

STATUS PROJEKTU: ZAKOŃCZONY