Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych – instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych w firmie Z.W. Biliński Sp.j.

Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j.

Tytuł osi i działania, z którego został dofinansowany projekt: Działanie IV. I Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV 1.2. Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 291 500,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 567 000,00 PLN

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej i ciepłowni kolektorowej jako odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano budowę/montaż instalacji fotowoltaicznej i ciepłowni kolektorowej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Warunki ogólne:

Zapytania ofertowe:

Wyniki:

STATUS PROJEKTU: ZREALIZOWANE