Cieszymy się, że możliwość rozwoju kariery zawodowej w naszym Zakładzie spotkała się z Pani/Pana zainteresowaniem.

Przed wypełnieniem formularza aplikacyjnego prosimy o przygotowanie swojego CV w formacie doc lub pdf. W odpowiednim momencie poprosimy o załączenie tego dokumentu do formularza.

WYPEŁNIJ SWOJE CV ONLINE!

Wypełnienie formularza aplikacyjnego zajmie Ci około 10 minut.

CO BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ?

Przygotuj plik CV w formacie doc lub pdf.

laborant-praca-w-systemie-3-zmian

  DANE PODSTAWOWE


  IMIĘ:*
  NAZWISKO:
  DATA URODZENIA:
  WYKSZTAŁCENIE:

  DANE KONTAKTOWE


  TELEFON:
  ADRES E-MAIL:*

  DANE ADRESOWE

  ULICA:
  NUMER DOMU:
  NUMER MIESZKANIA:
  MIEJSCOWOŚĆ:
  KOD POCZTOWY:
  TWOJE CV: *maksymalny rozmiar pliku to 5MB, PDF lub DOC
  OŚWIADCZENIE:
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji  jest ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA NIP 7272720924, UL. MICKIEWICZA 29, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz  się skontaktować pod adresem: iod@farbiarniabilinski.pl
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które dostarczasz pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych,  masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazisz na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
  5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat.
  6. Masz prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO
  7. W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.
  8. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
  9. Podanie przez Ciebie do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, bez ich  przetwarzania nie byłoby możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie. Podanie innych danych jest dobrowolne.