Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

Numer projektu: WND-RPLD-03.02.00-00-009/12

Tytuł projektu: “Wdrożenie BAT wraz z nowymi usługami w zakresie druku zawiesinowego w Z. W. BILIŃSKI Sp. J.”

Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j.

Tytuł osi i działania, z którego został dofinansowany projekt: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu: 2 675 250,00 PLN

Dofinansowanie z RPO WŁ: 1 226 700 PLN

W tym dofinansowanie z EFRR: 1 042 695 PLN

Opis projektu: W wyniku realizacji projektu w firmie wnioskodawcy wdrożone zostaną nowe usługi wykończania tkanin oraz usługi wiedzo chłonnej w zakresie analiz i badań przemysłowych technologii wykończenia tkanin i dzianin.

Przedmiotem projektu jest inwestycja w zakresie zastosowania nowej technologii druku cyfrowego dzięki której zmniejszone zostanie negatywne oddziaływanie na środowisko.

Okres realizacji projektu: 02-2013 – 12-2013

Zapytania ofertowe:

STATUS PROJEKTU: ZAKOŃCZONY